นักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจำปี 2556

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา (ทุนได้เปล่า) ประจำปี 2556

 

หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์มารายงานตัวกับผศ.สิริรัตน์  วงษ์สำราญ
              ที่ห้องพยาบาล  ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2556  นี้เท่านั้น
วันฝึกซ้อมรับทุน           วันพุธที่ 2  ตุลาคม  2556  เวลา   9.00-12.00 น.
วันพิธีรับทุน         วันพฤหัสบดีที่ 3  ตุลาคม  2556  เวลา 12.00-16.00 น.
              หากนักศึกษาไม่มารายงานตัว/มาฝึกซ้อมรับทุนและมารับทุน  ตามวันเวลาที่กำหนด
ทางคณะฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุน


“ประกาศรายชื่อนักศึกษา 3 สาขาวิชา”