ประกาศประชาสัมพันธ์อาจารย์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้า ราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตัวเองตามแบบที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กำหนด (แบบสมค.1)  ณ  กองกลาง  สำนักอธิการบดี  (เทเวศร์) ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556  ในเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครและการเลือกตั้ง