งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดวันที่ในการนำส่งแบบประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

เรียนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน แจ้งเรื่องกำหนดวันที่ในการนำส่งแบบประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) พร้อมคำสั่งคณะกรรมการฯ

สามารถ Downloads แบบฟอร์มได้ที่