งานบุคลาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙

Download (PDF, 209KB)