งานสหกิจศึกษา

1.   คู่มือสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คู่มือการเขียนรายงาน)  
2.   ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Flowchart)  
3.   ขั้นตอนการฝึกสหกิจศึกษา  
4.   แบบฟอร์มเอกสาร งานสหกิจศึกษา  :  [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน]  
5.   สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร์  
6.   แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา-01  
7.   คู่มือการเขียนรายงานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประจำปีการศึกษา 2566       
8.   ตัวอย่างการเขียนรายงานฝึกงาน สาขาวิชาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา2566    
9.   แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566     
10.   แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา  สาขาวิชาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2566    
11.   แบบประเมินการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566     
12.   แบบประเมินการฝึกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566    
13.   แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566     
14.   ปฏิทินฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566