กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

📢📢การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564📢📢

              ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ สโมสรคณะศิลปศาสตร์มทร.พระนคร ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม บัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
▫️ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งแบบออนไลน์
1. ในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ เป็นการใช้ผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัย (@rmutp.ac.th)
2. ให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
     - ชื่อ-สกุล
     - รหัสนักศึกษา
     - e-mail (@rmutp.ac.th)
     - ระดับชั้นปี
     - สาขาวิชา
3. ผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (ทุกชั้นปี)