งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาจดหมายข่าวทั่วไปประชาสัมพันธ์

วันมาฆบูชา “วันแห่งความรักของชาวพุทธ”

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร / #Liberal_Arts #PR_Liberal_Arts