ทั่วไป

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะฯ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายคุณภาพในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(SAR)(ระดับคณะ/สาขาวิชา) การจัดเก็บข้อมูล เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลด้านประกันคุณภาพ อาจารย์พัทรียา เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและ ผศ. สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นวิทยาผู้ให้ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ เดอะ ปรินเซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์