ทั่วไป

โครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day

     คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ : KM Sharing Day วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ในองค์กร การนำผลสำเร็จของการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ รับไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์