งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาอาจารย์

หลักเกณฑ์และข้อตกลงการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ประจำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓