งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์

หลักเกณฑ์และข้อตกลงการประเมินผลสัมฤิทธิ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓