ทั่วไปประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ วิพากษ์หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์

     สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรภาษาไทยยุกต์ โดยเชิญผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรและได้เชิญอาจารย์ LU HAIBO จาก Nanning College For Vocational Technology มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งเชิญ Mr.WEI YUN YU ศิษย์รุ่นแรกสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มาให้ข้อมูลในการวิจารณ์ หลักสูตรและเสนอแนวคิดและประสบการณ์จาการที่ได้จบหลักสูตรนี้ไป

ที่มา: ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางและงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์