การประชุมงานบุคลาการทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์อาจารย์เจ้าหน้าที่

สรุปหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯลฯ

เรียน  บุคลากรประจำคณะศิลปศาสตร์

ตามมติที่ประชุมบุคลากรเพื่อหาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมอาภากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์  ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

ที่มา :  คณบดีคณะศิลปศาสตร์