Trick&Tipsงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

วิธีใช้ LINE สำหรับ PC แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะใช้งานวิดีโอคอล (Windows)

วิธีการแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่าง วิดีโอคอล และวิดีโอคอลแบบกลุ่ม  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ "วิดีโอคอล" หรือ "วิดีโอคอลแบบกลุ่ม" ที่อยู่ด้านล่างของห้องแชท

วิธีใช้ LINE สำหรับ PC แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะใช้งานวิดีโอคอล (Windows)

2. คลิกที่ไอคอน "แชร์หน้าจอ" ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอระหว่างวิดีโอคอล > "ตกลง"

วิธีใช้ LINE สำหรับ PC แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะใช้งานวิดีโอคอล (Windows)

ฟังก์ชันแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้บน LINE สำหรับ PC เวอร์ชันต่อไปนี้

  • วิดีโอคอล :  เวอร์ชัน 5.5.0 ขึ้นไป
  • วิดีโอคอลแบบกลุ่ม :  เวอร์ชัน 5.23 ขึ้นไป

ที่มา : ศูนย์ช่วยเหลือ | Line  ลิงค์ https://help.line.me/line/win/?contentId=20016666&lang=th