ทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลอาจารย์

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30  ก.ย. 2556 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-282-9009
 
ต่อ 6105 , 6302-9 , 6409  หรือ  02-281-9877

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา)