การประชุมประชาสัมพันธ์อาจารย์

มทร.พระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว

 

        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ด้วย   โดยการประชุมวิชาการฯ มุ่งเน้นแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งสู่แนวทางการเติบโตสีเขียว เพื่อเป็นการเปิดเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เชิญนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมานำเสนอผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การนำเสนอบทความและผลงานวิจัย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงจากวงดนตรี RMUTP BAND การแสดงเซิ้งกะลาและแฟชั่นโชว์จากนักศึกษามทร.พระนคร