การจัดการความรู้ [KM]ทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ปีงปม. 2557

               งานการจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “โครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน : โรงเรียนวัดกาหลง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ”

                โดยศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร จะมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี2557_001-723x1024
ที่มา : งานจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์