ทั่วไปนักศึกษาประกาศ

ประกาศ!! เรื่องการขอขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 3/2556

 

IMG_0527

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3 / 2556 ให้นักศึกษาเข้าไป

ลงทะเบียนขอสำเร็จการศึกษาได้ทางเวปไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://reg.rmutp.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 – 4 พฤษภาคม 2557