ทั่วไปประกาศอาจารย์

ประกาศ มทร.พ. เรื่องการแบ่งกลุ่มคณะเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ