นักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ป.ตรี 2557 (กรณีเรียกเพิ่มเติม)

 

admid57

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (กรณีเรียกเพิ่มเติม) จำนวน 3 สาขาวิชา

หากนักศึกษาที่มีรายชื่อเรียกเพิ่มเติม ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนตามเอกสารแนบท้ายประกาศทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด