ทั่วไปประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

– บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
– ระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.) พร้อมสำเนา
– ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558

***สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร***