งานสหกิจศึกษา

1.   คู่มือสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คู่มือการเขียนรายงาน)  
2.   ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Flowchart)  
3.   ขั้นตอนการฝึกสหกิจศึกษา  
4.   แบบฟอร์มเอกสาร งานสหกิจศึกษา  :  [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน]  
5.   สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร์  
6.   แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา-01  
7.   คู่มือการเขียนรายงานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประจำปีการศึกษา 2563