Video Clipงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คลิปแนะนำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร