Video Clipงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

คลิปแนะนำ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

คลิปแนะนำ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร / บรรยายภาษาไทย ปี 2562