การประชุมประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ เตรียมเปิดปริญญาโท รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)

           ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้นัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 3 เพื่อระดมสมองจัดตั้งโครงการปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) โดยผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ เป็นผู้ประสานหลัก และพิจารณายกร่างหลักสูตรเสนอกรรมการสภาวิชาการและ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ประมาณปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์