ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่

           งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี

           โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและ บทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ ที่ตรงกับสโลแกนว่า “ ดีคุณธรรม ดีปัญญา ดีทักษะ ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งร่วมกัน ฟังบรรยายจากพระสมรรค สมํคิโก จากวัดเหวลาดวนาราม จ.สระบุรี ในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม ,คุณธรรมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด โดยนักศึกษาสามารถนำคุณธรรมจริยธรรมในการอบรมครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิตและปฏิบัติสืบต่อไปได้อีกด้วย

ที่มา:งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์