ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหาร อาจารย์ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ทั้งหมด 274 คน ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายภูริทัศ จังหวัดสระบุรี

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์