งานสหกิจศึกษานักศึกษาประกาศ

ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 2557

 

ประกาศจากงานสหกิจศึกษา

          ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 2557

1. นักศึกษาเลือกสถานประกอบการที่ต้องการจะฝึกสหกิจศึกษา หลังจากที่เลือกสถานประกอบการได้แล้ว ให้เขียนใบสมัครสหกิจศึกษา โดยขอแบบฟอร์มได้ที่อาจารย์ประสานงานของแต่ละสาขา และส่งใบสมัครที่อาจารย์ประสานงานสาขา

2. นักศึกษาสหกิจขอ ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกสหกิจกับสถานประกอบการ โดยขอแบบฟอร์มและเขียนเอกสารให้ชัดเจน อ่านง่าย เพื่อความสะดวกในการทำเอกสาร และ      ส่งแบบฟอร์มใบคำร้องที่ห้องวิชาการ (พี่น้ำ) งานสหกิจศึกษาจะดำเนินการออกใบขอความอนุเคราะห์ให้ต่อไป

3. หลังจากนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกสหกิจกับสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารไปยื่นให้สถานประกอบการ และเมื่อสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจแล้ว ทางสถานประกอบการจะมี บตอบรับเข้าฝึกสหกิจ มาให้นักศึกษา โดยทางสถานประกอบการจะมีหนังสือตอบรับ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของทางสถานประกอบการเอง แต่ถ้าสถานประกอบการนั้นๆ ไม่มีแบบฟอร์มให้นักศึกษาไปดาวน์โหลดเอกสารแบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ที่นี่

1.แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (ไฟล์ Word)

2.ตัวอย่างรูปแบบรายงานสหกิจศึกษา (ไฟล์ PDF)

แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษาดูได้จากเอกสารดังตัวอย่างและให้นักศึกษานำใบตอบรับมาส่งที่งานสหกิจศึกษา (พี่น้ำ)

4. นักศึกษาสหกิจทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนไปฝึกกับสถานประกอบการจริงในช่วงต้นเดือนสิงหาคม จำนวน 30 ชั่วโมง หากนักศึกษาคนใดไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะถือว่าไม่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา

5. ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาในวันแรก นักศึกษาจะต้องมารับใบส่งตัวขอเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อนำไปยื่นให้กับสถานประกอบในวันที่นักศึกษาเริ่มฝึกสหกิจ โดยงานสหกิจศึกษาจะออกใบส่งตัวให้กับนักศึกษาและแจกให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ

6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องเตรียม เช่น ใบรับรองผลการศึกษา (ทรานสคริป) ฉบับไม่สมบูรณ์, ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา, รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน