งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุฒิ สุขเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) รับรางวัล “เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ”