การจัดการความรู้ [KM]ประชาสัมพันธ์อาจารย์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เล่าเรื่อง ประสบการณ์จากต่างแดน

          

ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องเล่า ประสบการณ์จากต่างแดน” เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาภากร โดยได้เชิญคณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร TESOL ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ประกอบด้วย ผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล อาจารย์สุทธิมา  วันเพ็ง อาจารย์วราพร  ทองจีน  อาจารย์อรพร  พุทธพงษ์ อาจารย์สุธีกานต์ มีชำนาญ อาจารย์ธนัฏฐา อากาศวิภาต และเชิญอาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว   มาเล่าประสบการณ์จากการฝังตัวในสถานประกอบการกับบริษัทจัดการด้านการท่องเที่ยว APSE TOURS Pty Ltd. Sydney Australia