บัณฑิตประกาศประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์เจ้าหน้าที่

การแต่งกายของผู้ปฏิบัติหน้าที่และบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสิ้นพระชนม์  และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน  ของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  ไว้ทุกข์  มีกำหนด 15  วัน  ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม  2556  ถึงวันที่   8  พฤศจิกายน  2556 นั้น

ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอแจ้งเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้ปฏิบัติหน้าที่และบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ เรื่องการแต่งกายของผู้ปฏิบัติหน้าที่และบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร