วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

 ศิลปศาสตร์สร้างบัณฑิตสู่สากล   หล่อลอมคนด้วยคุณธรรมเป็นผู้นำด้านวิชาการ  วิชาชีพ   บูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่สังคม   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

พันธกิจ

💢 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่คุณภาพการศึกษามาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อน 💢

💢 สนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย 💢

💢 มุ่งเน้นบริการวิชาการอย่างมืออาชีพเป็นที่พึ่งของสังคม 💢

💢 ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 💢

💢 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลโดยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 💢

อัตลักษณ์

Identity / อัตลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร