1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย8 ร้านในตำนานงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

ร้านเจียมเลี้ยงเซี้ย – ตำบลท่าราบ – 8 ร้านในตำนาน

ร้านเจียมเลี้ยงเซี้ย ข้าวหมูแดง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี