1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย8 ร้านในตำนานงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

กาแฟเต็กง้วน – ตำบลท่าราบ – 8 ร้านในตำนาน

กาแฟเต็กง้วน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี