1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 ศาลเจ้างานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

ศาลเจ้าใหม่ – ตำบลท่าราบ – 7 ศาล

ศาลเจ้าใหม่ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี