1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 ศาลเจ้างานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

ศาลเจ้าบ้านปืน – ตำบลท่าราบ – 7 ศาล

ศาลเจ้าบ้านปืน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี