📢ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

.                  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษา และสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้ คลิก >>> http://std.rmutp.ac.th/แบบสำรวจความพึงพอใจนศ64/ 

กรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการปฎิบัติหน้าที่ ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร สามารถเข้าประเมินผ่านเว็บไซต์ที่ URL https://forms.gle/vE5huRr3itSNhZni7 หรือที่ QR-Code

ประชาสัมพันธ์ จากงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ กรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการปฎิบัติหน้าที่ ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร สามารถเข้าประเมินผ่านเว็บไซต์ที่ URL https://forms.gle/vE5huRr3itSNhZni7 หรือที่ QR-Code ด้านล่างนี้  

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกที่รูปเพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์