ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2556

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  ครั้งที่ 1/2556  สามารถดาวโหลดรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ที่นี้     Post by: Web Admin: [PoohAee] – 20 Jun 2013 : 11.25 AM

กรอกแบบสอบถาม

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ด่วนที่สุด  กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556  ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.17/519    สามารถกรอกแบบสอบถามโดยคลิกที่ลิงค์  hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือที่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออนไลน์ ที่มา : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ประกาศถึงคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in คำสั่ง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “การจัดทำ มคอ.3-7  ” วิทยากรโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาภากร เวลา 09.00 – 12.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ 1109