เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.พระนคร เปิดบ้านต้อนรับ Mr.Sangay Dorji พร้อมด้วยบุคลากรจาก The Royal University of Bhutan (RUB)

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มทร.พระนคร เปิดบ้านต้อนรับ Mr.Sangay Dorji พร้อมด้วยบุคลากรจาก The Royal University of Bhutan (RUB)

Posted Posted in กองวิเทศสัมพันธ์, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 2 จำนวน 60 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม ประจำปี 2562 เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงใหม่”

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 2 จำนวน 60 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม ประจำปี 2562 เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงใหม่”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม

คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

           คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน ณ ณ สำนักวิจัยและพัฒนา หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รอง ผอ. สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยสังคมศาสตร์ และดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รอง ผอ. สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศวิจัย ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การวิจัย ทุนวิจัย รางวัลวิจัย สารสนเทศวิจัย เครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 – 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ […]

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

              คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการเรียนการสอน การทำผลงานวิจัย การทำผลงานวิชาการ การบริการวิชาการ การจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักศึกษา และสหกิจศึกษาของทั้งสองคณะ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา          ทั้งนี้การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ และกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย     << […]

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และ 11-13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างชั่วคราว, อบรม, เจ้าหน้าที่