admission67-3

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคปกติ 4 ปี และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ (จีน) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66  

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ หัวข้อ "ความปรกติใหม่ (New Normal) ทางการศึกษา"

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

หัวข้อ “ความปรกติใหม่ (New Normal) ทางการศึกษา”

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ สาขาวิชาภาษาไทย อนุสาขาวิชาภาษาสังคม/วัฒนธรรมไทย

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in งานทะเบียนและวัดผล, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักศึกษาต่างชาติ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านภาษาไทยหรือเทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ 2.1 ใบสมัคร(ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ 2.2 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 2.3 สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป […]