ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ีายใดๆ ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2664-8448 ต่อ 213,214

กรอกแบบสอบถาม

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ด่วนที่สุด  กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556  ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.17/519    สามารถกรอกแบบสอบถามโดยคลิกที่ลิงค์  hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือที่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออนไลน์ ที่มา : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56” วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ หากนักศึกษาผู้ใดไม่เข้าร่วามโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่สามารถไปสหกิจศึกษาได้

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์

Posted Posted in การจัดการความรู้ [KM], งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์   [สามารคลิกที่รูปทั้ง 2 ช่องเพื่อดาวโหลดไฟล์ได้] ประชาสัมพันธ์โดย : อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข หัวหน้างาน KM Post by: นายภูสิต รัตนกานตะดิลก

ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษากรอกแบบสอบถาม “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น ทางกองนโยบายและแผนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกท่าน จัดทำแบบประเมินความถึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/

กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2555

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2555  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และมีหลักสูตรการฝึกอบรม 4 หัวข้อ ดังนี้ หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for IP Trainers” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2555 หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for Advanced IP Protection Practitioners” กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-27 กรกฎาคม 2555 หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for Patent Experts” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่27 สิงหาคม-14 มิถุนายน 2555 หลักสูตร “the […]

งานศิิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย” กำหนดการ “โครงการสืบสานวันภาษาไทย”คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันที่ ๒๕ และ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาภากร และ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ …………………………………………………………. วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ( ห้องประชุมอาภากร อาคาร1 คณะศิลปศาสตร์ ) ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐      น.       ลงทะเบียน ประกวดการขับร้องเพลง ( รอบคัดเลือก ) ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐      น.       ประกวดการขับร้องเพลงไทยสากล ( ชาย/หญิง ) ๑๒.๓๐           น.       ประกาศผลผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐      น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐      […]

ข่าวสารจากงานวิจัยและพัฒนา เดือนกรกฏาคม 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

การฝึกอบรมด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดอบรมด้านการวิจัย  ในวันพฤหัสบดี  ที่  19  กรกฎาคม  2555     ณ ห้องประชุมสัจจา 1   ตึกสำนักงานอธิการบดี  2    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)     วิทยากร คือ  รศ.ดร.พานิตชนัต  ศิริพานิช   คณะสถิติประยุกต์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน   2   เรื่องคือ เรื่อง  “ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัย   เวลา  09.00 – 16.00 น. เรื่อง   “ การออกแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย”  เวลา  13.00 – 16.00 น. อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  กรุณาแจ้งรายชื่อมาที่งานวิจัยฯ (โทรศัพท์/email/วาจา)  ภายในวันศุกร์ ที่  13  กรกฎาคม  2555  เพื่อที่งานวิจัยฯ  จะได้รวบรวมชื่อและแจ้งไปยังหน่วยงานที่จัดต่อไป   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 1.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง […]

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี

ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลลภายนอก บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ๘๐พรรษา

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสภากาชาดไทยขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลภายนอกร่วมถวายความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน ในโครงการน้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโถงล่าง อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานกิจการนักศึกษา 0-2282-9102

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล รายระเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 น. พิธีเปิดงานวันสุนทรภู่ 09.30 น. การแสดงลิเก คณะลิเกมะขามป้อม 12.00 น. ประกาศผลการตัดสิน ประกวดคัดลายมือ และแต่กลอนสุภาพ พิธีมอบรางวัล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2282-9102

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ด้วย Mr” Richard Gordon ผู้อำนวยการศูนย์ Disaster Management Center มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ หลักสูตร (รายละเอียดดังลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล “Learning Bahasa indonesia Throught Online at BIPA-UT”

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

หลักสุตรดังกล่าวเปิดสอนทั้งในระดับต้น กลาง สูง และจัดสอนโดยคณาจารย์จาก Universitas Terbuka โดยมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมหลักสูตร ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ (รายละเอียดตามลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่