ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ฝ่ายบริหาร

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผลการพิจารณาซองสอบราคา (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) ที่ได้รับการคัดเลือก

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ที่มา :  งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และเอกสารประกอบราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน 3 โรงยิมและห้องฟิตเนส ของคณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประกาศ, ฝ่ายบริหาร

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน 3  โรงยิมและห้องฟิตเนส ของคณะศิลปศาสตร์ เอกสารประกอบราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน 3  โรงยิมและห้องฟิตเนส ของคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้องตกแต่งภายใน

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้องตกแต่งภายใน

Posted Posted in งานพัสดุ, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ฝ่ายบริหาร

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ประกาศขายทอดตลาด