📢 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร 'The Best and The Bright student "RMUTP Young Genration" ปีงบประมาณ 2565'

📢 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ‘The Best and The Bright student “RMUTP Young Genration” ปีงบประมาณ 2565’

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

.         วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ และเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรในชั้นเรียน .        💢  ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมการอบรม  💢 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Genration 💢  โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบลงทะเบียนจองกิจกรรมตาม  💢 link Url: https://web.rmutp.ac.th/atcode/training_std-dev64-phasel/login.php 💢  หรือ  💢 Qr Code  💢 ด้านล่างนี้ ที่มา :  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02-665-3777 ต่อ 6507

คณะศิลปศาสตร์ จับมือกับหน่วยงานภายนอกเดินหน้าเต็มกำลังพัฒนาศูนย์บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

คณะศิลปศาสตร์ จับมือกับหน่วยงานภายนอกเดินหน้าเต็มกำลังพัฒนาศูนย์บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ผอ.มัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงาน เพื่อหารือความร่วมมือในด้านการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา ตลอดจนแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการให้การปรึกษาสำหรับบริการให้กับบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ทั้งนี้บริการดังกล่าวถือมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาสู่การเข้าใจตนเองและเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนมุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถในการดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ที่มา: งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร www.larts.rmutp.ac.th

นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02 665 3777 ต่อ 6191

ประกาศ กยศ. จาก กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02 665 3777 ต่อ 6191