งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

📣ประชาสัมพันธ์การใช้งาน SPSS license RMUTP📣

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.). 
ได้ทดสอบระบบและจัดทำคู่มือการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
https://arit.rmutp.ac.th/spss/

หรือเมนูระบบสารสนเทศ (E-service) ของเว็บไซต์ มทร.พระนคร
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-665-3777 ต่อ 8000