งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

📢 ประชาสัมพันธ์การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 📚

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 นั้น ห้องสมุดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อมีไว้ประจำห้องสมุด

โดยห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อตามรายชื่อหนังสือที่มีการเสนอแนะเข้ามาตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถเสนอแนะได้ 2 วิธี คือ

1. กรอกข้อมูลหนังสือลงบนแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และนำส่งกลับคืนมายังห้องสมุดได้ทั้ง 4 สาขา

2. เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแนะนำ โดยกรอกข้อมูลผ่านทางระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th/suggest/# หรือ
แสกนผ่าน QR Code

Qr-Code 📢 ประชาสัมพันธ์การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 📚 - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

Download

ฟอร์ม และ ขั้นตอนแนะนำประจำปีงบประมาณ 2565  ได้ที่นี้