ข่าววารสารศิลปศาสตร์งานวิจัยและพัฒนางานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม และทีมวิจัย รับการตรวจประเมินและติดตามความก้าวหน้า การสังเคราะห์ผลผลิตงานวิจัย โดยทีมท่านผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการวิจัยเรื่อง...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2022