งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนการให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน Google Workspace for Education ของมหาวิทยาลัย

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน Google Workspace for Edution สำหรับนักศึกษา, บุคลากร, และศิษย์เก่า ลงวันที่ 7 กุมภาพันฑ์ 2565


<< Download >>