งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

POP CULTURE : “เรือนหมอพร” วันที่ 29 พ.ค.59

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ให้สัมภาษณ์กับรายการ Pop Culture ช่อง Amarin TV ถึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของเรือนหมอพร