ประวัติ ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์

ชื่อ-สกุล ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์
  Pakamas Chairatana, Ph.D
 
ตำแหน่ง อาจารย์/ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
 
สถานที่ทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
55  อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนเพลินจิต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนเพลินจิต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
โทรศัพท์  080-9656415
 
Email  pakamaschairatana@gmail.com
   
   
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2538 * ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2561 * ปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยวโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2554 * ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัย นเรศวร
พ.ศ. 2560 * ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา