ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

ทั่วไป

admission67-8

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานภาษาต่างประเทศ ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66    

ทั่วไป

admission67-7

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

ทั่วไป

admission67-6

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

ทั่วไป

admission67-5

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ภาคปกติ 4 ปี และภาคสมทบ 2 ปี รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66    

ทั่วไป

admission67-4

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคปกติ 4 ปี รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66  

ทั่วไป

admission67-3

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคปกติ 4 ปี และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ (จีน) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66  

ทั่วไป

admission67-2

Posted on

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจบริการ ภาคปกติ 3 ปี และ ภาคสมทบ 1.5-2 ปี รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66